WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

O mięśniu (massage) wedł‚ug najnowszych prac (Historia masażu)

27.11.1875 r. w tygodniku Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego i Galicyjskiego Przegląd Lekarski nr 48 w rubryce przegląd literatury zagranicznej ukazał‚ się™ artykuł‚ dr Dembowskiego pt. O mięśniu (massage) wedł‚ug najnowszych prac na podstawie rozprawy Waltera Berger´a z Schmidt Jahrbb., 1875 nr 5.

      Przez mięśnie (massage) rozumiemy czynności jużto proste, jużto zł‚ożone, polegają…ce na tarciu (friction, Reiben), gł‚askaniu (effleuraye, Streichen), uderzeniu (Haken), klepaniu (tapottement, Klopfen) i ugniataniu (petrissage, Kneten).

     Mięśnie był‚o już znane lekarzom starożytnym i jako ł›rodek ludowy używane; wszelako dopiero w najnowszym czasie zwrócił‚o baczniejszą… uwagą™ lekarzy na siebie. Lekarz holenderski Mezger dał‚ mu podstawą™ naukową… i ł›wietne skutki lecznicze osię…gną…ł‚ za pomocą… tego sposobu.

     Mięśnie wykonywa się™ w nastą™pujący sposób: Miejsce chore pociera się™ oliwą…, aby rą™ka mogł‚a przesuwaą‡ się™ po nim bez oporu i wchodzią‡ dokł‚adnie w zagł‚ą™bienia tegoż; co do samego zał› rą™koczynu, podał‚ nastą™pują…ce przepisy:

            a) Gł‚askanie polega na wolnym przesuwaniu dł‚onią… w kierunku doł›rodkowym chorej czą™ł›ci ciał‚a (w kierunku biegu żył‚ i naczył„ chł‚oniczych).

           b) Tarcie (używane najczą™ł›ciej) podobnież zasadza się™ na pocieraniu, lecz mocniejszym, w kierunku doł›rodkowym i okrą™żnym.

          c) Ugniatanie wykonywa się™ w ten sposób, że, podniósł‚szy pewną… iloł›ą‡ mią™ł›ni rą™kami, naciera się™ też pomią™dzy niemi.

          d) Klepanie na koniec polega na uderzeniu w miejsce chore, dł‚onią… albo pią™ł›cią…, co zależy od tego, czy skutek leczniczy wywoł‚aą‡ chcemy tylko w powierzchownej, lub w gł‚ą™bszej warstwie miejsca chorego.

      Czynności wyżej opisane odbywają… się™ przez przecią…g 3—10 minut, dziennie dwa razy, w odstą™pach 3—4 go¬dzinnych.

      Z począ…tku uczuwają… chorzy mniej lub wią™cej mocny ból przy tych rą™koczynach, który jednak z ustaniem tychże się™ koł„czy, i pozostawia po sobie mił‚e uczucie ciepł‚a i polepszenia w czą™ł›ci chorej.

      Zupeł‚ny spokój czł‚onka chorego nie jest potrzebny; owszem ma wią™cej szkodzią‡, niż pomagaą‡; jednak ruchy wykonywane byą‡ mają… z oglą™dnością….

      Mięśnie ma przył›pieszaą‡ podł‚ug Berghmana i Hellendaya wsysanie tworów zapalnych i wybroczyn, mianowicie w ten sposób, że gł‚aszczą…c i nacierają…c w kierunku doł›rodkowym, wciskamy wybroczyny i twory zapalne, zawarte w przestworach chł‚oniczych, do naczył„ chł‚oniczych, a zarazem, przył›pieszają…c krą…żenie krwi w naczyniach wł‚osowatych, uł‚atwiamy wsysanie za pomocą… nasię…kania (diffusio).

      W zapaleniach przewł‚ocznych (osobliwie stawów) oprócz gł‚askania stosuje się™ także tarcie okrą™żne, które ma rozrywaą‡ naczynia nowo wytworzone w tworach wybujał‚ych (hyperplasiisch), krew zał› wybroczona zostaje nastą™pnie wessaną… w sposób wyżej podany. Twory wybujał‚e, pozbawione naczył„, przechodzą… przeobrażenie wsteczne, t. j. komórki ulegają… rozpadowi tł‚uszczowemu i w podobny sposób, jak wybroczyny, bywają… wessane. W podobny sposób niszczy się™ ziarniny i zmiany grzybowate wywoł‚ane zapaleniem przewł‚ocznym w stawach.

      Na nerwy i mięśnie dział‚a z począ…tku drażnią…co, półşniej jednak znosi drałşliwoł›ą‡; na mią™ł›nie dział‚a jako silny bodziec, zmuszają…c je do kurczenia się™, a nawet po ł›mierci przez kilka godzin utrzymuje kurczenie się™ tychże.

     Z pomienionych zdał„ wynika, że mięśnie z bardzo dobrym skutkiem da się™ zastosowaą‡ w celu usuwania wypocin, wybujów (hyperplusia), stwardnieli, zgrubieł„ tkanek i t. d.

     Z chorób stawów nadają… się™ do mięśnia zapalenia ostre i przewł‚oczne bł‚on surowiczych, zapalenia i wybroczyny w okolicy stawów, skurczenia (conł‚racturae), jeżeli nie polegają… na spojeniu kostnym; z chorób mią™ł›ni zapalenia i sprawy goł›ą‡cowe; z chorób nerwów rwy (neuralgiae), i porażenia obwodowe.

     łťadnych skutków po mięśniu nie możemy się™ spodziewaą‡ w chorobach stawów, które rozpoczą™ł‚y się™ pierwotnie w chrzą…stkach i kościach, jak np. w zapaleniu kostnem (ostitis), zapaleniu szpiku kostnego (osteomyelitis), goł›ą‡cu zniekształ‚cącym (arthritis deformans), stą™żeniach stawu kostnych (ankyloses osseae), w zapaleniu ropnem stawów, w zaniku mią™ł›ni, oraz w porażeniu nerwów oł›rodkowem.

 

Źródł‚o:

Leszek Magiera. Historia masażu w zarysie. 2007

 

 

Artykuły

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii