WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

O wpływie masażu na zawartość białka w moczu chorych na nerki (Historia masażu)

     18.05.1902 r. w “Gazecie Lekarskiej” nr 22, tom XXII ukazał się przedruk artykułu Erika Ekgren´a z Deutsche medicinische Wochenschrift. 1902. Nr.2 autorstwa J. Lipsztata pt. O wpływie masażu na zawartość białka w moczu chorych na nerki.

     Tak zwany białkomocz fizyologiczny spostrzegamy dość często po silnych ruchach mięśni lub po zimnej kąpieli. Można także wykazać ślady białka w moczu u ludzi zdrowych po spożyciu przez nich obfitej strawy białkowej. Wiadomo również oddawna, że silne podniety psychiczne mogą wywołać czaso­wy białkomocz. Wobec tego przy patologicznym białkomoczu pochodzenia nerkowego leczenie powinno polegać na usunięciu tych czynników, które już sa­me przez się są w stanie wywołać fizyologiczne wydzielanie się białka. Ponie­waż,  co do szkodliwości ruchów mięśniowych czynnych dla chorych na nerki jesteśmy już dobrze powiadomieni, przeto autor wziął sobie za cel badania wpływ ruchów biernych, czyli masażu na białkomocz u lu­dzi, dotkniętych cierpieniem nerek. Nie będziemy tu opisywali sposobu i prze­biegu jego badań, zaznajomimy tylko czytelników z ich wynikami, jako bardzo ważnymi pod względem praktycznym.

     Główny wynik badań autora jest taki: pod wpływem ogólnego masażu ciała ilość białka w moczu chorych na ner­ki wzrasta dość znacznie, następnie ruchy z oporem kończyn górnych wywierają taki sam wpływ na wzrost białka, jak podobne ruchy kończyn dolnych. Zdaje się jednak, jakoby ciało mogło się jakoś przyzwyczaić do masażu.

    Przyczyny tego faktu a tem bardziej patogenezy białkomoczu autor nie może wytłómaczyć. Skłania się jednak ku mniemaniu WEISS’a, który twier­dzi, że podczas silnej pracy mięśni albo energicznego masażu ciała podnosi się ciśnienie krwi, potem jednak, po masażu a szczegól­niej, gdy po pracy mięśniowej następuje pocenie się, ciśnienie to pada.

     Białkomocz jest w każdym razie jednym z najczęściej występujących objawów choroby nerek. Chociaż utrata białka nie przynosi bezpośredniej szkody ustrojowi, jednakże, jak twierdzi SENATOR, w niektórych razach już sa­mo wydzielanie się białka drażni nerki. Wobec tego, ruchów z oporem lub ogólnego masażu ciała nie należy ordynować, jeżeli się nie wie na pewno, że dana osoba nie cierpi na białkomocz, albo przynajmniej należy zalecać wykony­wanie zabiegów tych u podobnych pacyentów z największą ostrożnością i częstem badaniem moczu. Rozumie się, że w takim razie należy zaniechać i usuwania obrzęków u chorych na nerki zapomocą masażu,

 

 

 

Źródło tekstu:

Leszek Magiera. Historia masażu w zarysie. 2007

 

 

Artykuły

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii