WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Wykaz publikacji naukowych z zakresu masażu

Dembowski T.: O mięśniu (massage) według najnowszych prac.
Przegląd Lekarski, 27.11.1875,  nr 48.

Smoleński S.:  O użyteczności mięsienia (massage) w kąpielach solankowych.
Przegląd Lekarski, 24.07.1880, nr 30.

Smoleński S.: Kilka słów o mięsieniu (massage).
Medycyna, 30.04.1883, nr 19, tom XI.

Zabłudowski I.: Uwagi ogólne o mięsieniu (masażu) w chirurgii, jego zastosowaniu i technice.
Gazeta Lekarska, 18.10 i 01.11.1884,  nr 42 i 44.

Winawer A.: O zastosowaniu mięsienia w chorobach kobiecych podług metody Thure Brandt´a.
Kronika Lekarska, 03.01.1889, nr 1.

Czyrniański J.: O znaczeniu leczenia niedomogi jelitowej (atonia intestionorum) i o metodzie brzusznego mięsienia.
Nowiny Lekarskie,  1889,  nr 10.

Zabłudowski I.:Przyczynki do techniki masażu.
Gazeta Lekarska, 23.08.1890, nr 34, tom X.

Kaufmann M.: Dzisiejszy pogląd na fizyjologiczne działanie mięsienia.
Przegląd Lekarski,1890,nr 15, 16, 17.

Zawadzki J.: O wpływie mięsienia na szybkość wchłaniania. Przyczynek do fizyjologii mięsienia.
Kronika Lekarska, 03.07.1891, nr 7.

Sędziak J.: O zastosowaniu mięsienia drgawkowego w chorobach nosa, gardła, krtani i uszów.
Nowiny Lekarskie, 1897,  nr 7, 8, 9.

Cenarowicz S.: O mięsieniu oka; mięsienie rogówki, mięsienie wibracyjne, mięsienie uciskowe i wpływ tegoż na akomodacyę i refrakcyę.
Kronika Lekarska,  02.05.1900, nr 10.

Lipsztat J.: O wpływie masażu na zawartość białka w moczu chorych na nerki.  
Gazeta Lekarska, 18.05.1902, nr 22, tom XXII.

 

Woźniewski M., Bębenek M.: Leczenie obrzęku limfatycznego kończyny górnej za pomocą automatycznie sterowanej, pneumatycznej kompresji, u chorych po odjęciu sutka z powodu raka.
Pamiętnik LI Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź 1983, 661-664.

Podgóski T.: Znaczenie niektórych środków odnowy biologicznej w procesie treningu sportowego.
Kultura Fizyczna, 1984, nr 1-2.

Zagrobelny Z., Woźniewski M., Raczkowski Z.: Aparat do pneumatycznego leczenia niezapalnych obrzęków kończyn.

Problemy Techniki w Medycynie, 1986, 17, 1, 55-61.

Zagrobelny Z., Woźniewski M., Raczkowski Z.: Przyrząd do masażu.
Biuletyn Urzędu Patentowego, 1986, 14, 10, 5-6.

Woźniewski M.: Wyniki leczenia obrzęku chłonnego kończyny górnej za pomocą masażu pneumatycznego.
Polski Tygodnik Lekarski, 1986, 41, 20, 655-658.

Woźniewski M.: Usprawnianie kończyny gónej w przebiegu leczenia raka sutka u kobiet.
Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 1986, 20, 49-118.

Woźniewski M.: Usprawnianie chorych z obrzękiem chłonnym kończyny górnej po odjęciu sutka z powodu raka. Postępy Rehabilitacji, 1987, 1, 3-4, 41-48.

Skolimowski T., Bibrowicz K., Kassolik K.: Wpływ masażu klasycznego części tylnej tułowia na poprawę wybranych wskaźników wentylacji płuc u pacjentów z bocznymi idiopatycznymi skrzywieniami kręgosłupa w odcinku piersiowym.
Materiały IX kongresu Fizjoterapii, Krynica 13-15 maja 1988, 37-42. Okres od XIX do XXI w. 193

Woźniewski M.: 7-years experiences in treatment with an intermittent pneumatic compression of the secondary lymphedema of the upper extremity.
Phlebology, 1989, 1, 579-581.

Gieremek K.: Eff ects of underwater massage on the responsiveness of the motoric neural system. Tytuł polski: Wpływ masażu podwodnego na reaktywność ruchowego układu nerwowego.
Biology of Sport, 1990, vol. 7, nr 1, 53-63.

Gieremek K., Saulicz E., Nowotny J.: Lokalne i reflektoryczne zmiany temperatury skóry pod wpływem wybranych zabiegów fizykalnych.
Postępy Rehabilitacji, 1991, tom 5, zeszyt 3.

Woźniewski M.: Własna metoda fizjoterapii chorych z wtórnym obrzękiem chłonnym kończyny górnej.
Pamiętnik X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 1991, 168-172.

Woźniewski M.: Znaczenie przerywanego masażu pneumatycznego w leczeniu wtórnego obrzęku chłonnego kończyny górnej.
Polski Tygodnik Lekarski, 1991, 30-31, 550-552.

Woźniewski M.: Skuteczność zachowawczego leczenia wtórnych obrzęków chłonnych kończyny górnej zależnie od czasu ich trwania.
Wiadomości Lekarskie, 1991, 15-16, 557-561.

Woźniewski M.: Wczesne i odległe wyniki kompleksowego usprawniania chorych z wtórnym obrzękiem chłonnym kończyny górnej.
Studia i Monografie AWF Wrocław, 1991, 24.

 

Kiljański M., Piątkowski P.: Fizjoterapia w procesie leczenia złamań kości za pomocą stabilizatorów zewnętrznych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 1991, nr 1.

Gieremek K., Żmudzka-Wilczek E., Socha A.: Wyciąg szyjny wibracyjny w postępowaniu usprawniającym chorych na spondylozę szyjnego odcinka kręgosłupa. W: Dysfunkcje kręgosłupa, diagnostyka i terapia.
Sympozjum międzynarodowe: materiały pokonferencyjne – Katowice AWF, 1993, cz. 1., 437-448.

Pawelec R., Lipnicki W.: Ocena wpływu masażu sportowego na wybrane cechy osobowości
XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Spała, 14-16 X 1993 Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 1993. - S.187.

Gieremek K., Mierzawa W., Białek M.: Zachowanie się lokalnej pobudliwości nerwowomięśniowej po zastosowaniu różnych technik masażu leczniczego.
Postępy Rehabilitacji, 1994, 275-281.

Saulicz E., Nowotny J., Gieremek K., Rudzińska A.: Miejscowe i konsensualne zmiany temperatury skóry po zastosowaniu niektórych zabiegów fizykalnych.
Postępy Rehabilitacji, 1994, 259-266.

Lipnicki W., Pawelec R.: Ocena wpływu masażu sportowego na wybrane cechy osobowości
Medycyna Sportowa, 1994, 42, s.16-17, tab. bibliogr. 15 poz.

Paroń M.: Budowa i funkcja układu chłonnego a warunki wykonania masażu leczniczego.
„Fizjoterapia”, 1995, tom 3, nr 1.5.5. Polskie publikacje i rozprawy naukowe 194.

Woźniewski M.: Rola i metody fi zjoterapii w leczeniu chorych z obrzękami chłonnymi kończyn.
Fizjoterapia, 1995, 2, 10-14.

Woźniewski M., Pilch U., Jezierski Cz.: Physiotherapy of the patients with lower extremities lymphedema. Phlebology, 1995, Suppl. 1, 1051-1053.

Rożek-Mróz K., Andrzejewski W., Kassolik K.: Th e infl uence of massage and kinesitherapy on pulmonary function aft er a radical treatment of brest cancer.
Th e European Journal of Cancer”, 1997, vol 53, 324.

Kocjan P., Ewert A.: Przedstartowy masaż grzbietu w wersji stymulującej i tonującej jako oddziaływanie na emocjonalne stany przedstartowe u sportowców.
Medycyna Sportowa, 1998, nr 87, 24-27.

Kassolik K.: Czym jest masaż medyczny?
Fizjoterapia, 1998, vol.6, nr 1-2, 63-64.

Woźniewski M.: Fizjologiczne podstawy fi zjoterapii chorych z obrzękami chłonnymi kończyn.
Fizjoterapia, 1998, 4, 28-31.

Podgórski T.: Masaż aromaterapeutyczny – panaceum na stres.
Aromaterapia, 1999, nr 1.

Kassolik K., Andrzejewski W., Piłat M.: Zmiany percepcji kinestetycznej w wyniku zastosowania masażu w formie wibracji.
http://www.upol.cz/fyzioterapie, 2000, Vol. 1, nr 2.

 

Pędziwiatr H.: Masaż i psychoterapia.
Gestalt: dwumiesięcznik, 2000, nr 3/4, s. 29-32.

Kassolik K., Andrzejewski W., Salak T.: Wpływ masażu medycznego na bolesność bocznego przedziału stawu łokciowego – łokieć tenisisty.
http://www.upol.cz/fyzioterapie, 2000, Vol. 1, nr 3.

Kassolik K., Nowak B.: Masaż medyczny w leczeniu zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa.
Polska Medycyna Rodzinna, 2000, Vol. 2, nr 1, 55-7.

Kassolik K., Nowak B., Andrzejewski W.: Masaż medyczny jako jeden ze sposobów leczenia zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa.
Polska Medycyna Rodzinna, 2000, Vol.2, nr 4, 519-522.

Mizera A., Widyma M., Kassolik K.: Określenie zależności między masażem wibracyjnym a elektryczną pobudliwością mięśni.
http://www.upol.cz/fizioterapie, 2000, Vol. 1, nr 2.

Steciwko A., Kassolik K.: Masaż medyczny w bólach dolnego odcinka kręgosłupa.
Polska Medycyna Rodzinna”, 2000, 2, 378-9.Okres od XIX do XXI w. 195

Steciwko A., Kassolik K.: Masaż medyczny w przypadkach zmian krzywizny odcinka szyjnego kręgosłupa.
Polska Medycyna Rodzinna, 2000, 2, 379-80.

Mucha D.: Refleksoterapia i jej zastosowanie dla potrzeb wychowania zdrowotnego. (W:) Zdrowie: istota, diagnostyka i strategie zdrowotne.
Politechnika Radomska. Radom 2001, 434-437.

Woźniewski M., Jasiński R., Pilch U., Dąbrowska G.: Complex physical therapy for lymphoedema of the limbs. Physiotherapy, 2001, 87, 5, 252-256.

Doś J., Woźniewski M., Górska-Doś M.: Podstawowe zasady kompleksowej fizycznej terapii udrażniającej w leczeniu obrzęków limfatycznych kończyn. Biospołeczne skutki mastektomii. AWF Poznań 2001, 59-68.

Kassolik K., Krawiecka-Jaworska E., Andrzejewski W.: Próba oceny wspomagającego leczenia za pomocą masażu medycznego w łagodnym przeroście stercza.
Polska Medycyna Rodzinna”, 2001, (3) 4. 327-329.

Podgórski T.: Prawdy i mity o masażu aromaterapeutycznym.
Aromaterapia, 2002, nr 3.

Kassolik K., Ratajczak B., Andrzejewski W., Steciwko A., Bujnowska-Fedak M., Staniszewski A., Nowak B.: Możliwości zastosowania masażu medycznego w reedukacji zwieraczy pęcherza moczowego. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego.
Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2002, 4, 117-120.

Ratajczak B., Kassolik K., Andrzejewski W., Demidaś A., Bujnowska-Fedak M., Staniszewski A., Steciwko A., Nowak B.: Wstępna ocena skuteczności wykorzystania masażu medycznego w reedukacji zwieraczy pęcherza moczowego w wysiłkowym nietrzymaniu moczu. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego.
Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2002, 4, 121-124.

Kassolik K., Andrzejewski W., Steciwko A., Apoznański W., Szydełko T., Jaworska-Krawiecka E., Staniszewski A., Bujnowska-Fedak M., Brzozowski M., Zosuł G.: Wstępna ocena skuteczności masażu medycznego w łagodnym rozroście gruczołu krokowego u mężczyzn. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego.
Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2002, 4, 185-189.

Kassolik K., Andrzejewski W., Apoznański W., Szydełko T., Steciwko A., Jaworska- Krawiecka E., Brzozowski M.: Masaż medyczny jako środek fizjoterapeutyczny w łagodnym rozroście gruczołu krokowego u mężczyzn. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego.
Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2002, 4, 191-194.

Kassolik K., Andrzejewski W., Sawicki Z.: Kompleksowa ocena pacjenta w masażu medycznym.
Fizjoterapia Polska, 2003, 3, 3, 281-286. 5.5. Polskie publikacje i rozprawy naukowe 196

Andrzejewski W., Kassolik K., Kowalski S., Piątkowski P.: Skuteczności masażu leczniczego u pacjentów z bólem dolnego odcinka kręgosłupa w przebiegu zmian zwyrodnieniowych.
Kwartalnik Ortopedyczny, 2003, 1, 49, 17-19.

Steciwko A., Kassolik K., Andrzejewski W., Niemiec J., Trzęsicka E.: Wpływ masażu klasycznego na wspomaganie zachowawczego, nie farmakologicznego leczenia nadwagi i otyłości.
Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2003, 12 Suppl. 1, 37-42.

Andrzejewski W., Kassolik K., Schulz T., Piątkowski P.: Ocena skuteczności masażu leczniczego i zabiegów fizykalnych u chorych z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa.
Kwartalnik Ortopedyczny, 2003, 1, 49, 13-16.

 

Pędziwiatr H.: Rola emocji w powstawaniu zaburzeń somatycznych i możliwość terapeutycznego oddziaływania masażu medycznego na czynnik emocjonalny.
Terapia Fizykalna, 2003, 3/4, s. 7-12.

Andrzejewski W., Witkowski T., Kassolik K., Ponikowski P.: Wpływ masażu medycznego na zmienność rytmu serca zdrowych osób.
Fizjoterapia, 2003, 11, 52-56.

Andrzejewski W., Witkowski T., Kassolik K.: Masaż medyczny w przewlekłych zespołach bólowych układu ruchu a zmienność rytmu serca oceniana w 24-godzinnym zapisie EKG metodą Holtera.
Fizjoterapia, 2003, 11, 23-26.

Gieremek K., Rojczyk-Chmarek J., Śliwiński Z.: Elektrostymulacja postępem w fizjoterapeutycznym leczeniu obrzęków chłonnych.
Fizjoterapia Polska, 2003, vol. 2 nr 4, 300-305.

Gieremek K., Saulicz E., Śliwiński Z., Grygorowicz M., Socha A., Kubacki K.: Nowy rodzaj trakcji szyjnej wytwarzającej drgania mechaniczne (wibracje) w terapii kompleksowej chorych ze spondylozą szyjnego odcinka kręgosłupa.
Fizjoterapia Polska, 2003, vol. 3, nr 2, 99-105.

Ratajczak B., Kassolik K., Andrzejewski W., Steciwko A., Tyraka-Gomułkiewicz D., Bujnowska-Fedak M.: Próba zastosowania masażu medycznego w leczeniu nietrzymania moczu.
Polska Medycyna Rodzinna, 2003, 5, 2, 169-172.

Ciechomski J., Karolkiewicz J., Kasprzak Z., Szcześniak Ł.: Wpływ masażu klasycznego na stres oksydacyjny indukowany maksymalnym wysiłkiem fizycznym.
Fizjoterapia Polska”, 2004, t. 4, nr 2, 167-175.

Podgórski T.: Akupresura w masażu aromaterapeutycznym.
Aromaterapia, 2004, nr 3.

Steciwko A., Pawlak H., Kassolik K.: Rola masażu medycznego w fizjoterapii.
Polska Medycyna Rodzinna, 2004, 6, 3, 1352-1356.

Andrzejewski W., Kassolik K., Karaś A., Karaś G., Piątkowski P.: Ocena efektywności masażu medycznego u osób z chorobą zwyrodnieniową odcinka szyjnego kręgosłupa z wykorzystaniem karty oceny pacjenta.
Kwartalnik Ortopedyczny, 2004, 1, 28-35. Okres od XIX do XXI w. 197

Kassolik K., Andrzejewski W., Chołodecki D., Steciwko A.: Masaż medyczny w leczeniu niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa. „
Fizjoterapia Polska, 2004, 4, 107-111.

Andrzejewski W., Kassolik K., Karaś A., Karaś G., Piątkowski P.: Ocena efektywności masażu medycznego osób z chorobą zwyrodnieniową odcinka szyjnego kręgosłupa z wykorzystaniem karty oceny pacjenta.
Kwartalnik Ortopedyczny”, 2004, 4, 56, 1230-1043.

Trzęsicka E., Kassolik K., Andrzejewski W., Piątkowski P.: Wpływ masażu medycznego na odczucia bólowe osób z niespecyficznymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa.
Kwartalnik Ortopedyczny, 2004, 1, 53, 286-289.

Kassolik K., Andrzejewski W., Sobiech K., Trzęsicka E.: Ocena efektywności masażu medycznego w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa na podstawie wybranych parametrów biochemicznych.
Fizjoterapia, 2004, 12, 38-43.

Andrzejewski W., Kassolik K.: Wpływ masażu na obraz białokrwinkowy we krwi obwodowej.
Fizjoterapia Polska, 2004, 4, 369-377.

Bujnowska-Fedak M., Kassolik K., Steciwko A.: Zastosowanie metody elektrostymulacji i masażu medycznego w leczeniu zachowawczym chorych z nietrzymaniem moczu.
Polska Medycyna Rodzinna, 2004, 6, 3, 1357-1361.

Andrzejewski W., Kassolik K., Halski T., Tomdio A.: Wpływ wykonywania zawodu masażysty na sprawność czucia powierzchownego.
Fizjoterapia, 2005, 2, 13, 76-80.

Piątkowski P., Olszewski J., Repetowski M.: Fizjoterapia w otorynolaryngologii dla studentów fizjoterapii pod redakcją prof. dr hab. med. Jurka Olszewskiego, Medicapress, 2005, VIII rozdział – Fizykoterapia i masaż w otorynolaryngologii.

Podgórski T.: Masaż aromaterapeutyczny w kinezyterapii.
Aromaterapia, 2005, nr 4.

Bujnowska-Fedak M., Pirogowicz I., Grata-Borkowska U., Kassolik K., Pisula A., Steciwko A.: Ocena skuteczności leczenia farmakologicznego i metod fizykoterapeutycznych w leczeniu zachowawczym kobiet z nietrzymaniem moczu w praktyce lekarza rodzinnego.
Family Medicine and Primary Care Review”, 2005, 7, 4, 915-921.

Kassolik K., Andrzejewski W., Trzęsicka E., Ostrowska B.: Ocena skuteczności masażu medycznego w zespole bolesnego barku.
Fizjoterapia Polska”, 2005, 5, 201-206.5.5. Polskie publikacje i rozprawy naukowe 198

Andrzejewski W., Kassolik K., Stodółka J., Marcinkowski Ł., Mucha A., Migasiewicz J., Błach W.: Ocena dolegliwości bólowych narządu ruchu występujących u studentów Akademii Wychowania Fizycznego.
Medycyna Sportowa, 2005, 21, 358-365.

Kassolik K., Andrzejewski W., Trzęsicka E., Pisula A.: Zastosowanie masażu medycznego w terapii zespołu bólowego po mastektomii.
Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 334-338.

Kassolik K., Andrzejewski W., Kaczmarski T., Trzęsicka E.: Masaż leczniczy w zmianach zwyrodnieniowych szyjnego odcinka kręgosłupa.
Fizjoterapia, 2005, 13, 53-60.

Kassolik K., Pawlak H., Andrzejewski W.: Rola masażu medycznego w normalizacji reakcji naczynioruchowych towarzyszących zespołom bólowym szyjno-ramiennym.
Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 406-410.

Kowacka B., Ciejka E., Gorąca A.: Tensegracja jako podstawa współczesnej teorii masażu.
Folia Medica Łodziemksa, 2005, tom 32, zeszyt 2, 107-115.

 

Ćwirlej A., Ćwirlej A., Grygorowicz-Cieślik H.: Masaż klasyczny w terapii bólów krzyża.
Medycyna Manualna 2005, 9, 3 i 4, s. 7.

Ćwirlej A., Ćwirlej A., Gregorowicz Cieślik H.: Masaż klasyczny i aromaterapeutyczny w bólach kręgosłupa.
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Medycznego 2005, 3, 4, 366.

Kasperczyk T.: Wybrane metody medycyny naturalnej na usługach fizjoterapii.
Medycyna naturalna, 2006, nr 2, 27-34.

Walaszek R., Kasperczyk T., Nowak M.: Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego i tętna krwi u osób w wieku 24-29 lat.
Medycyna Manualna, 2006, nr 4, 8-16.

Andrzejewski W., Kassolik K., Adam P.: Ocena skuteczności masażu medycznego w zmianach zwyrodnieniowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
Fizjoterapia Polska, 2006, 3(6), 198-205.

 

Pędziwiatr H.: Psychosomatyczne aspekty wpływu terapii masażem leczniczym na chorych somatycznie.
Sztuka Leczenia,2006, tom 13, nr 1-2, s. 9-18

Kassolik K., Nowak B., Pisula A., Krawiecka-Jaworska E., Andrzejewski W., Trzęsicka E.: Pilotażowe badania zastosowania masażu medycznego w przywracaniu prawidłowej dystrybucji krwi żylnej i chłonki w wątrobie.
Family Medicine and Primary Care Review, 2006, 8, 52-57.

Andrzejewski W., Kassolik K., Grabowski W., Maligranda M., Trzęsicka E.: Wpływ masażu medycznego na wybrane parametry układu krążenia.
Family Medicine and Primary Care Review”, 2006, 8, 48-51.

Szczotka P., Mikuła E.: Profesjonalny masaż. „Masaż w pełnym spektrum”.
Rehabilitacja w Praktyce, 2006, 1, 32.

Szczotka P., Mikuła E.: Profesjonalny masaż. „Terapia, profilaktyka, relaksacja”.
Rehabilitacja w Praktyce, 2006, 2, 34.

Szczotka P., Mikuła E.: Profesjonalny masaż. „MDL – manualny drenaż limfatyczny”. „
Rehabilitacja w Praktyce, 2006, 3, 36. Okres od XIX do XXI w. 199

Szczotka P., Mikuła E.: Profesjonalny masaż. „O profilaktyce zdrowia pracowników”.
Rehabilitacja w Praktyce”, 2006, 4, 34.

Kassolik K., Andrzejewski W., Wojtoń P., Sadowska K., Cichoszewska A.: Masaż medyczny w bolesnej miesiączce.
Fizjoterapia Polska, 2006, 6, 339-343.

Andrzejewski W., Kassolik K., Karaś A., Karaś G., Trzęsicka E.: Ocena efektywności masażu medycznego u osób z bólami dolnego odcinka kręgosłupa.
Fizjoterapia Polska, 2006, 6, 150-156.

Kassolik K., Andrzejewski W., Krupa W., Trzęsicka E., Piątkowski P.: Efektywność masażu klasycznego i zabiegów fizykoterapeutycznych w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Kwartalnik Ortopedyczny, 2006, 1, 29-34.

Mucha D., Knapik H.: Wpływ masażu klasycznego kręgosłupa na tętno i ciśnienie krwi u osób z prawidłową masą ciała i nadwagą.
Annales UMCS sectio D Medicina, 2007, vol. LXII, SUPPL. XVIII.

Woźniewski M., Dąbrowska G.: Rehabilitacja ruchowa osób ze schorzeniami naczyń obwodowych kończyn dolnych. Część 1.
Rehabilitacja w Praktyce, 2007, 1, 22-24.

Woźniewski M., Dąbrowska G.: Rehabilitacja ruchowa osób ze schorzeniami naczyń obwodowych kończyn dolnych. Część 2. „
Rehabilitacja w Praktyce, 2007, 2, 26-27.

Andrzejewski W., Kassolik K., Kamiński P., Kiljański M.: Wpływ masażu medycznego na dolegliwości bólowe i jakość życia kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa.
Medycyna sportowa, 2007, 1(6), vol.23, 28-34.

Błaszczak E., Taradaj J.: Przerywany masaż uciskowy w medycynie i sporcie.
Rehabilitacja w Praktyce, 2007, 1, 34.

Andrzejewski W., Kassolik K., Nowak B., Steciwko A., Mucha A., Marcinkowski Ł.: Zastosowanie masażu medycznego u osób z nadciśnieniem tętniczym i towarzyszącymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.
Family Medicine & Primary Review, 2007, 9, 1, 75-81.

Kassolik K., Andrzejewski W., Trzęsicka W.: Role of the tensegrity rule in theoretical basis of massage therapy.

Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2007, 20, 15-20.

Kassolik K., Andrzejewski W., Brzozowski M., Trzęsicka E., A poznański W., Szydełko T., Steciwko A., Staniszewski A., Bujnowska-Fedak M.: Medical massage as a physiotherapeutic method in benign prostatic hyperplasia in men.
Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2007, 11, 2, 121-128.

Andrzejewski W., Kassolik K., Steciwko A., Rakus J.: Skuteczność masażu medycznego w bólach kręgosłupa u osób w wieku starszym.
Family Medicine and Primary Care Review, 2007, 9, 195-203.

Kassolik K., Kaczkowski H., Wojtoń H., Andrzejewski W., Zachariasiewicz P., Trzęsicka E., Kiljański M.: Propozycja wykorzystania masażu medycznego po zabiegach chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki.
Fizjoterapia Polska, 2007, 1, 87-92.

Kassolik K., Andrzejewski W.: Możliwości wykorzystania masażu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym: Cz. 1 – Masaż w nadwrażliwości skóry.
Rehabilitacja w Praktyce”, 2007, 1, 31-33.

Kassolik K., Andrzejewski W., Książyk A.: Możliwości wykorzystania masażu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym: Cz. 2 – Masaż mięśni spastycznych.
Rehabilitacja w Praktyce, 2007, 2, 44-45.

Kassolik K., Andrzejewski W., Wilk I., Barancewicz M.: Pozycje ułożeniowe w masażu leczniczym. Część I – Podstawowe zasady dobrej pozycji ułożeniowej.
Rehabilitacja w Praktyce”, 2007, 3, 38-40.

Andrzejewski W., Kassolik K., Czaplicka A., Czaplicki P., Piątkowski P.: Algometryczna ocena efektywności fizjoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.
Kwartalnik Ortopedyczny, 2007, vol. 56, 152-161.

Pawelec R., Szczuka E., Kochański M.: Hydroterapia w procesie szkolenia sportowego
Medicina Sportiva Practica, 2007; t.8; nr 4; s.104-106; tab. bibliogr. 4 poz.

Walaszek R., Momola I., Hajdaniak J.: Ocena wpływu masażu klasycznego i terapii próżniowej na zmiany wartości wybranych parametrów krwi u kobiet w wieku 20-30 lat,
Opracowanie Monograficzne pod redakcją D. Muchy i H.R. Zięby pt. „Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych”. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ, 2007, s. 303-318.

 

Ćwirlej A., Ćwirlej A., Maciejczak A.; Efekty masażu leczniczego w terapii bólów kręgosłupa.
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Medycznego 2007, 3, 253–257.

 

Pędziwiatr H.: Wpływ masażu leczniczego na wybrane emocje u kobiet ze spondylozą w odcinku szyjnym kręgosłupa
Sztuka Leczenia, 2008, nr 1-2, s. 79-93.
 

Biały S.: Manualny drenaż limfatyczny.
Rehabilitacja w Praktyce, 2008, 45, nr 1

 

Kowacka B., Ciejka E.: Tajemnica dotyku.
Rehabilitacja w praktyce,  2008, 2 kwiecień –maj  ISSN- 1895 -4146

 

Bonikowska-Zgaińska M.: Hydroterapia w warunkach ambulatoryjnych.
Rehabilitacja w Praktyce 2008, nr 3 str. 46 – 48. pkt 2 MNiSW

 

Doś J.: (praca doktorska) Ocena skuteczności manualnego drenażu limfatycznego i terapii uciskowej w leczeniu obrzęku kończyny górnej u kobiet po operacji raka piersi.
Pomorska Akademia Medyczna 2008. Promotor: prof. dr hab. Piotr Gutowski.

 

Boguszewski D, Adamczyk J, Dąbek A. Relaksacyjny masaż klasyczny jako element treningu psychologicznego.

[w:] Kuder A, Perkowski K, Śledziewski D. (red.): Proces doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka, AWF Warszawa, 2008, T.V. 405-409.

 
Walaszek R., Kasperczyk T.: Ocena czynnika termicznego w terapii próżniowej.
Refleksoterapia Kraków, 2009., nr 1, s. 11-14. 

Walaszek R., Kasperczyk T., Nowak Ł.: Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego krwi i częstości tętna u osób zdrowych w wieku 21-26 lat.
Fizjoterapia, Wrocław, 2009., Tom 17, nr 1, s. 11-19.

Walaszek R., Goniwiecha M.: Relaksacyjny masaż gorącymi i zimnymi kamieniami (cz. I).
 Refleksoterapia, Kraków, 2009, nr 2, s. 48-52.

Walaszek R., Goniwiecha M.: Relaksacyjny masaż gorącymi i zimnymi kamieniami (cz. II).
Refleksoterapia, Kraków, 2009, nr 3,s. 49-53.

 

Doś J.: Manualny drenaż limfatyczny w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej.
W: Kompresjoterapia. (red.) A. Jawień , M. T. Szewczyk. Poznań: Termedia 2009, s. 143-148
 

Mizgier P., Kassolik K., Andrzejewski W.; Skuteczność serii 10 zabiegów masażu klasycznego w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.
Rehabilitacja w Praktyce, 2009, 3, 44-46.
 

Kassolik K., Jaskólska A., Kisiel-Sajewicz K., Marusiak J., Kawczyński A., Jaskólski A.; Tensegrity principle in massage demonstrated by electro- and mechanomyography.
Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2009,13, 2, 164-170.
 

Andrzejewski W., Kassolik K.; Ocena palpacyjna pacjenta w masażu tensegracyjnym.
Fizjoterapia, 2009, 4.

Paculda B., Kowacka B,, Karlsson J.: Tensegralne podstawy masażu klatki piersiowej. Masaż według modelu Lotorp
Rehabilitacja w praktyce, 2010, styczeń –marzec ISSN- 1895 -41461

Szczuka E.: Specyfika więzi pacjent-terapeuta w zabiegach masażu relaksacyjnego o charakterze oddziaływania komplementarnego - doświadczenia własne.
Fizjoterapia, 2010, 18, 3, 15-24.

 

Piec M.,  Wytrążek M.: Masaż głęboki w terapii punktów spustowych.
Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej (red. J. Hubera, M. Wytrążka, A. Kabscha), UM. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2010, 50- 58.
(polski rozdział punktowany w monografii - 3pkt MNiSW)
 

Chochowska M., Rąglewska P., Marcinkowski J.T. : Skuteczność stosowania masażu klasycznego i wibracyjnego masażu punktów spustowych u osób starszych z zespołem bólowym kręgosłupa i towarzyszącym mu obniżeniem nastroju.
Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej (red. J. Hubera, M. Wytrążka, A. Kabscha), UM. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2010, 67 – 74.
 

Bonikowska-Zgaińska M., Stróżyk M.: Porównawcza ocena skuteczności przeciwbólowej masażu tkanek głębokich i krioterapii miejscowej u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa odcinka lędźwiowego.
Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej (red. J. Hubera, M. Wytrążka, A. Kabscha), UM. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2010, 75 – 86.
 

Doś J.: Manualny drenaż limfatyczny (MDL) jako forma terapii.
Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2010, (10) s. 34-38

 

Boguszewski D, Kwapisz E. Sports massage and local cryotherapy as a way to reduce negative effects of rapid weight loss among kickboxing contestants.

Archives of Budo. 2010;6(1):45-49.

Boguszewski D, Dąbek A, Korabiewska I, Białoszewski D. Relation between back massage and anxiety level.

New Medicine. 2010;14(1):18-21.

 

Molenda M, Boguszewski D. Akupresura i akupunktura w leczeniu zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa.

[w:] Pozowski A, Jarząb S. (red.) Wybrane Aspekty Rehabilitacji, AM Wrocław 2011, 296-302.
 

Rąglewska P.: Rodzaje zabiegów hydroterapii w ośrodkach Spa.
Spa inspirations 2011, nr 1/2011, str. 70-73.
 

Chochowska M., Marcinkowski J., Rąglewska P., Babiak J.: Masaż klasyczny i masaż wibracyjny punktów spustowych bólu w leczeniu zespołu bólowego kręgosłupa z towarzyszącym mu obniżeniem nastroju – u osób starszych.
Problemy Higieny i Epidemiologii 2011, 92 (3), str. 2-9. 6 pkt. MNiSW

Pawelec R.: Podstawowe zasady i techniki profesjonalnego masażu w sporcie
Rehabilitacja w Praktyce, 2012; nr 1; s.41-45; ryc. bibliogr. 10 poz.

Walaszek R.,  Pluszyńska A., Borowiec K.: Evaluación del impacto de masaje clásico en la presión sanguínea y frecuencia cardiaca en pacientes con hipertensión clínicamente identificada.
Cuestiones de Fisioterapia, 2012. Universidad de Alcala, Espania. 

 

Romanowski M, Romanowska J, Grześkowiak M. A comparison of the effects of deep tissue massage and therapeutic massage on chronic low back pain. IOS Book Research into Spinal Deformities 8,  Amsterdam 2012, 411-414.

 

Romanowski M. Issues that Need to be Addressed in Massage Therapy. Nurs Midwifery Stud. 2012;1(2):109-10. DOI: 10.5812/nms.8773.

 

Boguszewski D, Kowalska S, Adamczyk JG, Korabiewska I. The application of sports massage and self-massage as alternative forms of warm-up support for men regularly doing strength training. Pilot study.

Human and Health. 2012;6(1):161-166.

Boguszewski D, Boguszewska K, Kwapisz E, Adamczyk JG, Urbańska N, Białoszewski D. The effect of sports massage on the mental disposition in kickboxing and judo competitors, reducing their body mass prior to competition.

Journal of Combat Sports and Martial Arts. 2012;3(2):91-96.

Boguszewski D, Sałata D, Adamczyk JG, Korabiewska I, Cabak A, Białoszewski D. Ocena skuteczności klasycznego masażu wykonywanego przez partnera w łagodzeniu dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet ciężarnych.

Fizjoterapia Polska. 2012;12(4):379-387.

Boguszewski D, Poświata P, Oko B, Osipiuk S, Adamczyk JG, Białoszewski D. Assessment of sports massage effectiveness in reduction of delayed onset muscle soreness of biceps brachii.

Polish Journal of Sports Medicine. 2013;29(4):215-221.

Andersz N, Boguszewski D. Zastosowanie i skuteczność zabiegów fizjoterapeutycznych w rehabilitacji i odnowie biologicznej zawodników gier zespołowych.

Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku. 2013;9:16-19.

Boguszewski D, Sado-Drapała J, Adamczyk JG, Korabiewska I, Białoszewski D. Reakcja organizmu na klasyczny masaż karku. Badanie pilotażowe.

Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku. 2013;9:20-23.


Romanowski M. Masaż głęboki i jego wpływ na aktywność choroby oraz sprawność funkcjonalną  chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa – opis przypadku. Fizjoterapia Polska 2013 (13); 2 : 42- 47.

 

Mustafa K. Furmanek M. P.: „Wpływ masażu lodem na gradient narastania siły chwytu”. Medicina Sportiva Practica. 2014; 15:83-88.

 

Romanowski M, Barańska E, Klimorowski M, Romanowska J. Masaż głęboki taśmy głębokiej przedniej kończyny górnej w zespole „bolesnego barku” u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU - Różne oblicza fizjoterapii. Katedra I Klinika Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu. 2014; Tom 5; 83-94.

 

Boguszewski D, Kowalska S, Adamczyk JG, Białoszewski D. Assessment of effectiveness of sports massage in supporting of warm-up.

Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2014;10:67-71.

Boguszewski D, Adamczyk JG, Urbańska N, Mrozek N, Piejko K, Janicka M, Białoszewski D. Using thermal imaging to assess the effect of classical massage on selected physiological parameters of upper limbs.

Biomedical Human Kinetics. 2014;6:146-150.
 

Boguszewski D, Szkoda S, Adamczyk JG, Białoszewski D. Sports massage therapy on the reduction of delayed onset muscle soreness of the quadriceps femoris.

Human Movement. 2014;15(4):234-237.

Boguszewski D, Kowalska S, Adamczyk JG, Białoszewski D. The application of self-massage in supporting of warm-up.

Complementary and Alternative Medicine in Science. 2014;2(1):7-11.

Boguszewski D, Adamczyk JG, Andersz N, Mrozek N, Piejko K, Janicka M, Białoszewski D. Impact of classical massage on temperature, strength and flexibility of upper limbs muscles in healthy men.

Trends in Sport Sciences. 2015;22(2):71-75.

Boguszewski D. Application of physiotherapeutic methods to support training and post-exercise recovery of combat sports and martial arts contestants.

Journal of Combat Sports and Martial Arts. 2015;6(2):85-90.

Boguszewski D, Adamczyk JG, Słupik A, Białoszewski D. Using thermovision in evaluation the effect of isometric and classical massage on selected physiological and biomechanical parameters of lower limbs.

Thermology International. 2015;25(3):129.

Boguszewski D, Adamczyk J. G, Latocha-Walencka B. Podstawowe zasady i środki odnowy w procesie treningu.

[w:] Sozański H, Sadowski J, Czerwiński J. (red.) Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Tom II. AWF, Warszawa, Biała Podlaska 2015, 552-588.


Mustafa K., Furmanek M. P., Knapik A. i wsp.: „The impact of the swedish massage on the kinesthetic differentiation in healthy indywiduals”. (Wpływ masażu szwedzkiego na kinestetyczne różnicowanie u osób zdrowych).

International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork. 2015 Mar; 8 (1): 2–11.

 

Romanowski MW, Spiritovic M, Straburzyńska-Lupa A, Romanowski W, Samborski W. Effectiveness of Deep Tissue Massage on Patient with Ankylosing Spondylitis.

Journal of Rehabilitation Medicine, 2015 June, Supplement 54.

 

Zaguła M., Uryzaj R. Masaż lodem jako element krioterapii po biegach maratońskich”

Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja nr.13/2015.


Romanowski MW, Špiritovic M, Samborski W. Deep Tissue Massage and its Effect on Low Back Pain and Functional Capacity of Pregnant Women - A Case Study.

J Nov Physiother 2016; 6:295.

 

Romanowski M, Samborski W. Wpływ masażu głębokiego na zmniejszenie bólu dolnego odcinka kręgosłupa.

Ból, 2016 : T. 17, nr spec., s. 58.

 

Uryzaj R. Masaż tkanek głębokich. Koncepcja pracy z tkankami miękkimi.

Rehabilitacja w praktyce. Nr 4/2016, str. 63-67

Uryzaj R., Kuklińska A., Cabak A. Wpływ masażu tkanek głębokich na obniżenie napięcie struktur taśmy powierzchownej tylnej.

Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med © MEDSPORTPRESS, 2016; 3(4); Vol. 32, 157-163

 

Adamczyk JG, Krasowska I, Boguszewski D, Reaburn P. The use of thermal imaging to assess the effectiveness of ice massage and cold-water immersion as methods for supporting post-exercise recovery.

Journal of Thermal Biology. 2016;60:20-25.

Boguszewski D, Adamczyk JG, Śliżewska A, Korabiewska I, Lewandowska M, Białoszewski D. The use of thermal imaging in assessing the effect of relaxing back massage. A pilot study.

Complementary and Alternative Medicine in Science. 2016;4(1):1-6.

Boguszewski D, Bartnicka A, Adamczyk JG, Białoszewski D. Reakcja miejscowa na masaż lodem mięśnia czworogłowego uda. Badanie pilotażowe.

Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja. 2016;18,Supp.1:64.

Boguszewski D, Adamczyk JG, Ochal A, Wrzosek D, Białoszewski D. The effect of warm up on the musculoskeletal system – a pilot study.

Polish Journal of Sports Medicine. 2017;33(1):45-52.

Boguszewski D, Falkowska M, Adamczyk JG, Białoszewski D. Influence of foam rolling on the functional limitations of the musculoskeletal system in healthy women.

Biomedical Human Kinetics. 2017;9:75-81.

Uryzaj R. Mięsień lędźwiowy. Znaczenie strukturalne i funkcjonalne.

Rehabilitacja w Praktyce nr 2/2017.
 

Warto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii