WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Andrzejewski Waldemar

Andrzejewski Waldemar; doktor habilitowany, fizjoterapeuta, masażysta, współtwórca Masażu Tensegracyjnego, autor książki i publikacji naukowych z zakresu masażu.

    Absolwent kierunku Rehabilitacja Ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1991).

    Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ mechanicznego odkształcania mięśni kończyn tylnych u szczurów, jako części składowej masażu, na obraz białokrwinkowy w krwi obwodowej” wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1999).

 

    Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu czterech publikacji pt. „Wpływ masażu na proces angiogenezy w tkance ścięgnistej i mięśniowej oraz przebudowę strukturalną ścięgna podczas treningu biegowego” (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2015).


    Od 1991 roku pracownik naukowo-dydaktyczny, a od 1999 roku adiunkt w Katedrze Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

     Od 2007 roku starszy wykładowca w Instytucie Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

     Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, oraz współzałożyciel i wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Masażu Medycznego przy tymże towarzystwie.

     Autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu masażu dotyczących jego oddziaływania na organizm oraz efektywności w różnego rodzaju schorzeniach, które zostały opublikowane w kraju i zagranicą.

    Współautor książek i opracowań akademickich: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego (2003), Fizjoterapia w chorobach układu moczowo-płciowego (2004), Leczenie uzdrowiskowe schorzeń i obrażeń narządu ruchu (2005), Żyć godnie do końca: wyzwania opieki paliatywnej i hospicyjnej (2010), Fizjoterapia Kliniczna (2010), Rehabilitacja w pielęgniarstwie (2011), Wielka Fizjoterapia (2014), Masaż tensegracyjny (2014), oraz filmu edukacyjnego na DVD pt. Masaż tensegracyjny (2012).

   Kierownik projektu badawczego pt Wpływ masażu ścięgien szczurów poddanych długotrwałemu, intensywnemu wysiłkowi fizycznemu na budowę ultrastrukturalną oraz proces angiogenezy tkanki ścięgnistej, realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.

    Uczestnik kursów specjalizacyjnych: Manipulacje tkanki łącznej - Connective Tissue Manipulations (prowadzący – Elizabeth Holey, 1997), Postepowanie fizjoterapeutyczne w bólu chronicznym (prowadzący – Jaroslav Opavsky, 2001), Kompleksowa Terapia przeciwobrzękowa (prowadzący – dr Miroslav Bechyne, 2001), specjalizacja w dziedzinie Fizjoterapii (2011).

   Współautor referatów z zakresu masażu:
- Ocena wrażliwości uciskowej tkanek miękkich narządu ruchu, Możliwości zastosowania oceny palpacyjnej w oparciu o zasadę tensegracji, Problem nadwrażliwości skóry u dzieci z zaburzonym rozwojem psycho-motorycznym (Sympozjum Naukowe „Życie bez bólu”, Zgorzelec, 2008),
- Specyfika masażu stawu biodrowego w wieku starszym, Specyfika masażu kręgosłupa w wieku starszym (I Konferencja Naukowo-Metodyczna, PMWSZ, Opole, 2009),
- Możliwości zastosowania masażu w terapii bólu przewlekłego (I Ogólnopolska Konferencja Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, Opole, 2010),
- Masaż tensegracyjny, Ocena skuteczności masażu tensegracyjnego w bólu głowy – studium przypadku,  Ocena palpacyjna pacjenta w masażu tensegracyjnym, Ocena skuteczności masażu tensegracyjnego w bólu głowy i karku o prawdopodobnym pochodzeniu mięśniowym - studium przypadku, Efektywność masażu tensegracyjnego u mężczyzn z rozpoznaniem łagodnego przerostu stercza, Porównanie skuteczności masażu opartego o zasadę tensegracji i masażu klasycznego powłok brzusznych u osób z zaparciem, Możliwość wykorzystania masażu opartego o zasadę tensegracji u pacjentów z zespołem bolesnego barku (Międzynarodowy Dzień Inwalidy „Życie bez bólu”, Zgorzelec, 2011),
- Zastosowanie masażu tensegracyjnego w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego – opis przypadku (IV Konferencja Naukowo- Szkoleniowa, PMWSZ, Opole, 2013),
- Skuteczność masażu tensegracyjnego w terapii dysfunkcji nerwu zasłonowego jako powikłania alloplastyki stawu biodrowego – opis przypadku (Międzynarodowy Dzień Inwalidy „Życie bez bólu”, Zgorzelec, 2013),
- Metodyka i skuteczność masażu tensegracyjnego w wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet i mężczyzn (I Ogólnopolskie Sympozjum „Rehabilitacja w schorzeniach nerek i układu moczowego, AWF, Kraków, 2013),
- Przykłady zastosowania masażu tensegracyjnego w medycynie (IX Jesienne Dni Fizjoterapii „Współczesne kierunki fizjoterapii w praktyce”, AWF, Biała Podlaska, 2013),
- Wpływ masażu na tkankę łączną w świetle badań eksperymentalnych (V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne oblicza fizjoterapii”, PMWSZ, Opole, 2014),
- Masaż w dysfunkcjach ścięgna Achillesa, Znaczenie tkanki łącznej w masażu, Wpływ wybranych technik masażu klasycznego na przesuwalność skóry, Zastosowanie masażu tensegracyjnego u aktywnego zawodowo muzyka – opis przypadku, Wpływ masażu i aktywności fizycznej na proces angiogenezy w ścięgnie szczura (Międzynarodowy Dzień Inwalidy „Życie bez bólu”, Zgorzelec, 2014),
- Możliwość wykorzystania masażu tensegracyjnego w zespole bólowym po mastektomii spowodowanym podrażnieniem nerwów międzyżebrowych (V Międzynarodowe Sympozjum Rehabilitacji Onkologicznej i Limnologii, Ustroń, 2014),
- Możliwości oddziaływania masażu na organizm w oparciu o mechanotransdukcje, Wzrost ekspresji VEGF w mięśniach szkieletowych wywołany masażem oraz ćwiczeniami fizycznymi. (Międzynarodowy Dzień Inwalidy „Życie bez bólu”, Zgorzelec, 2015).

      W latach 2007-2008 aktywny uczestnik Ogólnopolskich Konferencji Naukowo-Metodycznej dla nauczycieli przedmiotu Masaż w Policealnej Szkole Medycznej nr 2 w Łodzi, a w latach 2010-2015 aktywny uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno - Naukowo - Przedmiotowej w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, wygłaszając referaty:
- Sprężyste odkształcanie tkanki łącznej w urazach i schorzeniach narządu ruchu, Sprężyste odkształcanie tkanek w zapaleniu nadkłykcia bocznego stawu łokciowego (I, 2007),
- Pozycje ułożeniowe w masażu leczniczym, Sprężyste odkształcanie tkanek podstawą masażu medycznego (II 2008),
- Rola masażu w terapii uzupełniającej po wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego, Rola masażu medycznego w dysfunkcji nerwu kulszowego, Zasady metodyki masażu, Globalizacja i integracja zabiegu w procesie terapii i rehabilitacji, Możliwości zastosowania masażu medycznego w reedukacji zwieraczy pęcherza moczowego, Fizjoterapia w dysfunkcji przepony dna miednicy jako element profilaktyki sprawności seksualnej, Sprawność seksualna a tętnica sromowa wewnętrzna (III, 2008),
- Masaż w oparciu o zasadę tensegracji w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa, Masaż w oparciu o zasadę tensegracji w łagodnym rozroście prostaty, Masaż w oparciu o zasadę tensegracji w wysiłkowym nietrzymaniu moczu, Możliwości wykorzystania zasady tensegracji w masażu, Wyniki wieloletnich badań dotyczących problematyki tensegralności tkanek, Współczesne możliwości zastosowania sprężystego odkształcania tkanek (IV, 2010),
- Masaż tensegracyjny. Jego geneza i podstawowe założenia, Ocena efektywności masażu klasycznego oraz masażu bazującego na prawie tensegracji u pacjentów z rozpoznanym zespołem bolesnego barku, (V, 2011),
- Terapia zaparć nawykowych z wykorzystaniem masażu klasycznego oraz masażu opartego o prawo tensegracji, Możliwości zastosowania oceny palpacyjnej pacjenta w masażu tensegracyjnym (VI, 2012),
- Masaż tensegracyjny – jego geneza i podstawowe założenia, Masaż tensegracyjny – nauczanie w programie szkół technik masażysta, Biologiczne aspekty sprężystego odkształcania masażu, Anatomiczne uwarunkowania ułożenia głowy w masażu (VII, 2013),
- Potencjalne mechanizmy wpływu masażu na tkanki, Wpływ masażu na strukturę tkanki łącznej, Wpływ masażu na proces tworzenia się nowych naczyń krwionośnych (IV, 2015).

       Autor i współautor publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach branżowych:
- The influence of massage and kinesitherapy on pulmonary function after a radical treatment of brest cancer (The European Journal of Cancer”, 1997, vol 53, 324),
- Zmiany percepcji kinestetycznej w wyniku zastosowania masażu w formie wibracji (www.upol.cz/fyzioterapie, 2000, Vol. 1, nr 2),
- Wpływ masażu medycznego na bolesność bocznego przedziału stawu łokciowego – łokieć tenisisty (www.upol.cz/fyzioterapie, 2000, Vol. 1, nr 3),
- Masaż medyczny jako jeden ze sposobów leczenia zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa (Polska Medycyna Rodzinna, 2000, Vol.2, nr 4, 519-522),
- Próba oceny wspomagającego leczenia za pomocą masażu medycznego w łagodnym przeroście stercza (Polska Medycyna Rodzinna”, 2001, (3) 4. 327-329),
- Kompleksowa ocena pacjenta w masażu medycznym (Fizjoterapia Polska, 2003, 3, 3, 281-286. 5.5),
- Wpływ masażu klasycznego na wspomaganie zachowawczego, nie farmakologicznego leczenia nadwagi i otyłości (Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2003, 12 Suppl. 1, 37-42),
- Wpływ masażu medycznego na zmienność rytmu serca zdrowych osób (Fizjoterapia, 2003, 11, 52-56),
- Masaż medyczny w przewlekłych zespołach bólowych układu ruchu a zmienność rytmu serca oceniana w 24-godzinnym zapisie EKG metodą Holtera (Fizjoterapia, 2003, 11, 23-26),
- Próba zastosowania masażu medycznego w leczeniu nietrzymania moczu (Polska Medycyna Rodzinna, 2003, 5, 2, 169-172),
- Ocena skuteczności masażu leczniczego i zabiegów fizykalnych u chorych z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa (Kwartalnik Ortopedyczny, 2003, 1, 49, 13-16),
- Skuteczności masażu leczniczego u pacjentów z bólem dolnego odcinka kręgosłupa w przebiegu zmian zwyrodnieniowych (Kwartalnik Ortopedyczny, 2003, 1, 49, 17-19),
- Ocena efektywności masażu medycznego u osób z chorobą zwyrodnieniową odcinka szyjnego kręgosłupa z wykorzystaniem karty oceny pacjenta (Kwartalnik Ortopedyczny, 2004, 1, 28-35),
- Wpływ masażu medycznego na odczucia bólowe osób z niespecyficznymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa (Kwartalnik Ortopedyczny, 2004, 1, 53, 286-289),
- Masaż medyczny w leczeniu niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa (Fizjoterapia Polska, 2004, 4, 107-111),
- Ocena efektywności masażu medycznego w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa na podstawie wybranych parametrów biochemicznych (Fizjoterapia, 2004, 12, 38-43),
- Wpływ masażu na obraz białokrwinkowy we krwi obwodowej (Fizjoterapia Polska, 2004, 4, 369-377),
- Wpływ wykonywania zawodu masażysty na sprawność czucia powierzchownego (Fizjoterapia, 2005, 2, 13, 76-80),
- Ocena skuteczności masażu medycznego w zespole bolesnego barku (Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 201-206.5.5),
- Zastosowanie masażu medycznego w terapii zespołu bólowego po mastektomii (Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 334-338),
- Masaż leczniczy w zmianach zwyrodnieniowych szyjnego odcinka kręgosłupa (Fizjoterapia, 2005, 13, 53-60),
- Rola masażu medycznego w normalizacji reakcji naczynioruchowych towarzyszących zespołom bólowym szyjno-ramiennym (Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 406-410),
- Ocena skuteczności masażu medycznego w zmianach zwyrodnieniowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa (Fizjoterapia Polska, 2006, 3(6), 198-205),
- Pilotażowe badania zastosowania masażu medycznego w przywracaniu prawidłowej dystrybucji krwi żylnej i chłonki w wątrobie (Family Medicine and Primary Care Review, 2006, 8, 52-57),
- Wpływ masażu medycznego na wybrane parametry układu krążenia (Family Medicine and Primary Care Review”, 2006, 8, 48-51),
- Masaż medyczny w bolesnej miesiączce (Fizjoterapia Polska, 2006, 6, 339-343),
- Ocena efektywności masażu medycznego u osób z bólami dolnego odcinka kręgosłupa (Fizjoterapia Polska, 2006, 6, 150-156),
- Efektywność masażu klasycznego i zabiegów fizykoterapeutycznych w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (Kwartalnik Ortopedyczny, 2006, 1, 29-34),
- Wpływ masażu medycznego na dolegliwości bólowe i jakość życia kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa (Medycyna sportowa, 2007, 1(6), vol.23, 28-34),
- Zastosowanie masażu medycznego u osób z nadciśnieniem tętniczym i towarzyszącymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa (Family Medicine & Primary Review, 2007, 9, 1, 75-81),
- Anatomiczne uzasadnienie wykorzystania zasady tensegracji w masażu. Anatomical grounds for the use of the tensegrity principle in massage (Fizjoterapia Polska. 2007; vol.7; nr 3; s.332-343),
- Role of the tensegrity rule in theoretical basis of massage therapy (Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2007, 20, 15-20),
- Medical massage as a physiotherapeutic method in benign prostatic hyperplasia in men (Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2007, 11, 2, 121-128),
- Skuteczność masażu medycznego w bólach kręgosłupa u osób w wieku starszym (Family Medicine and Primary Care Review, 2007, 9, 195-203),
- Propozycja wykorzystania masażu medycznego po zabiegach chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki (Fizjoterapia Polska, 2007, 1, 87-92),
- Ocena efektywności masażu medycznego po zabiegach chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki. Efficacy of medical massage after facial skeleton burgery (Fizjoterapia Polska. 2007; vol.7; nr 4; s.425-430),
- Pozycje ułożeniowe w masażu leczniczym: Cz.1 - podstawowe zasady dobrej pozycji złożeniowej (Rehabilitacja w Praktyce. 2007; nr 3; s.38, 40),
- Pozycje ułożeniowe w masażu leczniczym: Cz.2. - zastosowanie pozycji złożeniowej. (Rehabilitacja w Praktyce. 2007; nr 4; s.27-30),
- Wpływ masażu medycznego na dolegliwości bólowe i jakość życia kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. The effect of medical massage on pain and the quality of life in women with degenerative changes in the cervical spine (Medycyna Sportowa. 2007; vol.23; nr 1; s.28-34),
- Możliwości wykorzystania masażu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym: Cz. 1 – Masaż w nadwrażliwości skóry (Rehabilitacja w Praktyce”, 2007, 1, 31-33),
- Możliwości wykorzystania masażu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym: Cz. 2 – Masaż mięśni spastycznych (Rehabilitacja w Praktyce, 2007, 2, 44-45),
- Algometryczna ocena efektywności fizjoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (Kwartalnik Ortopedyczny, 2007, vol. 56, 152-161),
- Możliwości zastosowania prawa tensegracji w fizjoterapii. Metaanaliza (Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. 2008; vol.10; suppl.3; s.36),
- Kompetencje zawodowe masażysty (Rehabilitacja w Praktyce. 2008; nr 2; s.46-48),
- Masaż we współczesnej medycynie (Rehabilitacja w Praktyce. 2008; nr 4; s.40-42),
- Sprężyste odkształcanie tkanek a rozwój technik masażu (Rehabilitacja w Praktyce. 2008; nr 1; s.42-44),
- Skuteczność serii 10 zabiegów masażu klasycznego w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa (Rehabilitacja w Praktyce, 2009, 3, 44-46),
- Ocena palpacyjna pacjenta w masażu tensegracyjnym (Fizjoterapia, 2009, 4).
- Masaż w dysfunkcji stawu barkowego (Rehabilitacja w Praktyce. 2009; nr 2; s.44-46),
- Ocena skuteczności masażu klasycznego kończyny dolnej metodą bioimpedancji tkankowej. Evaluation of the effectiveness of lower limb classic massage by bioimpedance metod (Kwartalnik Ortopedyczny. 2009; vol.75; nr 3; s.316-330),
- The comparison of the effectiveness of massage using the tensegrity principle and classical massage in shoulder pain (Journal of Hand Surgery.  2009; vol.34E; suppl.1; s.153-154),
- Masaż tensegracyjny. Tensegration massage (Fizjoterapia. 2010; t.18; nr 1; s.66-71),
- Możliwości zastosowania masażu medycznego w reedukacji zwieraczy pęcherza moczowego (Rehabilitacja w Praktyce. 2010; nr 4; s.58-60),
- Możliwości zastosowania masażu w zespole łokcia golfisty (Rehabilitacja w Praktyce. 2010; nr 2; s.45-46),
- Ręka jako aparat wykonawczy masażu (Rehabilitacja w Praktyce. 2010; nr 1; s.45-46),
- The influence of age and physical activity on the pressure sensitivity of soft tissues of the musculoskeletal system (Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2010; vol.14; nr 4; s.382-390),
- Zastosowanie masażu medycznego w terapii zespołu bólowego po zabiegu chirurgicznym z powodu choroby nowotworowej. Application of medical massage in the treatment after surgical intervention in neoplastic disease pain syndrome (Family Medicine and Primary Care Review. 2010; t.12; nr 4; s.1088-1094),
- Diagnostyka i leczenie pierwotnego bólu głowy w oparciu o masaż tensegracyjny: opis przypadku (Rehabilitacja w Praktyce. 2011; nr 4; s.58-63),
- Możliwości zastosowania masażu w zaparciach (Rehabilitacja w Praktyce. 2011; nr 5; s.50-54),
- Ocena efektywności masażu leczniczego u osób ze zmianami przeciążeniowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa (Rehabilitacja w Praktyce. 2011; nr 1; s.52-56),
- Ocena skuteczności masażu tensegracyjnego u pacjenta z uwypukleniem krążków międzykręgowych na poziomach Th5-Th6-Th7 - opis przypadku (Rehabilitacja w Praktyce. 2011; nr 6; s.61-67),
- Zastosowanie masażu bazującego na założeniach tensegracji w przypadku napięciowych bólów głowy: opis przypadku (Rehabilitacja w Praktyce. 2011; nr 3; s.49-53),
- Możliwości zastosowania masażu w bólach kręgosłupa (Rehabilitacja w Praktyce. 2012; nr 5; s. 50-55),
- Skuteczne zastosowanie masażu w wysiłkowym nietrzymaniu moczu (Rehabilitacja w Praktyce. 2012; nr 1; s.46-50),
- Kompetencje i predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu masażysty. (Rehabilitacja w Praktyce. 2013; nr 1; s.52-57),
- Massage-induced morphological changes of dense connective tissue in rat's ten don (Folia Histochemica et Cytobiologica. 2013; vol.51; nr 1; s.103-106),
- Comparison of massage based on the tensegrity principle and classic massage in treating chronic shoulder pain (Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics.2013, vol.36; nr 7; s.418-427),
- The effectiveness of massage in stress urinary incontinence - case study (Rehabilitation Nursing. 2013; vol.38; nr 6; s.306-314),
- Effects of synergistic massage and physical exercise on the expression of angiogenic markers in rat tendons  (BioMed Research International, 2014; vol.2014; art. ID 878095),
- The effectiveness of massage in therapy for obturator nerve dysfunction as complication of hip joint alloplasty - case report (Rehabilitation Nursing. 2014; vol.39; nr 6; s.311-320),
- Wpływ wybranych technik masażu klasycznego na zmianę przesuwalności skóry (Rehabilitacja w Praktyce. 2014; nr 6; s.63-65).

 

     W 2015 roku na IX Ogólnopolskiej Konferencji – Naukowo - Przedmiotowej organizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi został uhonorowany przez Kapitułę Konferencji Masażystów statuetką i dyplomem za wkład w rozwój i popularyzację masażu w Polsce.

 

    Uchwałą z dnia 3.12.2015 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wydziału Fizjoterapii został nadany dr Waldemarowi Andrzejewskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu czterech publikacji pt. „Wpływ masażu na proces angiogenezy w tkance ścięgnistej i mięśniowej oraz przebudowę strukturalną ścięgna podczas treningu biegowego”; (recenzenci: prof. dr hab. Maciej Zabel – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, dr hab. Jakub Taradaj – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu).


       Członek Klubu „Ludzie Masażu"
             Nr karty członkowskiej 016/KLM/P/2007
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:
Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2001-2015
Leszek Magiera. Historia masażu w zarysie. 2007
www.leksykonmasazu.pl (2012)

 


 

ZMIANA W DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK WYDAWNICTWA BIO-STY ...

Z dniem 1 października 2021 roku Oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem książek wydawnictwa BIO-STYL i REHMED na terenie Polski zostaje firma Med Store z siedzibą w Krakowie. ... czytaj więcej czytaj więcej

02 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

01 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wsp ...

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wspomagać połączenia między mózgiem, a układem odpornościowym czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii